بازگشت به صفحه اول

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد


قیمت خطوط اختصاصی 1000 :

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام  
غیر سفارشی سفارشی
1  1000XXxXXXXXXX 14 200,000  350,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 700,000
3 1000XXXXXXXX 12 700,000 1,400,000
4 1000xXXXXXX 11 1,400,000 2,700,000
5 1000XXXXXX 10 1,800,000 4,000,000
6 1000xXXXX 9 2,500,000 5,000,000
7 1000XXXX 8 3,500,000 7,000,000
8 1000XXX 7 35,000,000
9 1000XX 6 60,000,000

 

 

قیمت خطوط اختصاصی 3000 :

 ردیف نمونه شماره  تعداد ارقام  غیر سفارشی سفارشی
1 3000XXXXXXXXXX 14 200,000 350,000
2 3000XXXXXXXXX 12 900,000 1,100,000
3 3000XXXXXX 10 1,100,000 1,400,000
4 3000XXXXX 9   استعلام شود
5 3000XXXX 8   استعلام شود

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

 
 
 
قیمت خطوط اختصاصی 2000 :
 
 ردیف 
 تعدادارقام  
 غیر سفارشی  سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
1 12 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
2 10 4,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000
3 9 7,000,000 8,000,000 10,000,000 15,000,000
4 8 12,000,000 14,000,000 16,000,000 25,000,000
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد


قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت:
 
 ردیف       نمونه شماره تعداد ارقام     کاربران
1 021XXXXXXXX 8 1,200,000
2 021XXXXX 5 5,500,000
3 021XXXX 4 6,600,000