برخی از مزایا و کاربردهای سامانه پیامک به شرح ذیل می باشد  :بازگشت به صفحه اول